Βελτίωση εδάφους

Ζεόλιθος στην Γεωργία

Ο ζεόλιθος είναι ορυκτό που εντοπίζεται και στον Ελλαδικό χώρο και είναι ένα αργιλοπυριτικό πέτρωμα . Το όνομα του έχει ελληνική καταγωγή <ζέω – λίθος>  πέτρες σημαίνει ότι οι << πέτρες βράζουν>> όταν θερμαίνονται στους 200 °C. Υπάρχουν 50 είδη διαφορετικών ζεόλιθων που το καθένα έχει διαφορετική σύνθεση και δομή και δεν είναι όλοι ικανοί για την γεωργία ειδικά αυτοί που έχουν υψηλά ποσοστά ανταλλάξιμου νατρίου. Γενικά οι ζεόλιθοί που έχουν μεγάλα ποσοστά σε κλινοπτιλόλιθο χρησιμοποιούνται στην γεωργία.

Από την βιβλιογραφία διαβάζουμε ότι ο ζεόλιθος μπορεί να συμβάλει στην γεωργία , λόγω του μεγάλου πορώδες, της ικανότητας ανταλλαγής ιόντων και της επιλεκτικότητας του σε κάποια ιόντα αμμωνίου και καλίου για την αργή αποδέσμευση αυτών. Μπορούν να δράσουν και ως φορείς θρεπτικών συστατικών και ως μέσο απαλλαγμένο από θρεπτικά. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά το καθιστούν ελπιδοφόρο για την γεωργία.

Εδώ θα σας αναφέρουμε κάποια δεδομένα που αντλήσαμε από την βιβλιογραφία για την χρήση του στην γεωργία, σίγουρα θέλει πολύ διερεύνηση ακόμα από την επιστημονική κοινότητα για τις ιδιότητες του.

Πως έχει χρησιμοποιηθεί ως τώρα σε διάφορα μέρη του κόσμου

  • για τον έλεγχο υγρασίας, μπορεί να απορρόφηση ένα μεγάλο ποσοστό νερού σε σχέση με το βάρος του
  • για την αύξηση του Ph σε όξινα εδάφη έχει αναφερθεί σε κάποιες ανατολικές χώρες
  • ως εδαφοβελτιωτικό
  • ως συστατικό στα μίγματα  εδαφών στην κηπουρική, κάτι ανάλογο με τον περλίτη σαν υπόστρωμα
  • υπάρχουν αναφορές για αύξηση της υδατοικανότητας του εδάφους , αύξησε έως 10% την ικανότητα του εδάφους στην συγκράτηση του νερού
  • υπάρχουν αναφορές ότι βοηθά  στην μείωση οσμής της ζωικής κοπριάς
  • Υπάρχουν αναφορές με χρήση στο έδαφος ζεόλιθου αυξήθηκε η απορρόφηση του αζώτου σε καλλιέργεια ρυζιού στην Μαλαισία.
  • Κατακράτηση θρεπτικών και επιβράδυνση της απελευθέρωσης τους σε αμμώδη εδάφη σε καλλιέργειες ρυζιού σε μία έρευνα που έγινε στην Ινδονησία
  • Υπάρχουν αναφορές για αύξηση της υπολειμματικότητας σε ζιζανιοκτόνα, ενδεχομένως αν υπαρχή αυτή η ικανότητα να έχει δύο αναγνώσεις.
  • Χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα σε καλλιέργειες υδροπονίας

Αυτά τα δεδομένα βρήκαμε από έρευνες σε επιστημονικά περιοδικά ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλες χρήσεις που να μην τις βρήκαμε. Υπάρχουν και κάποιες αναφορές για φυτοπροστατευτική δράση αλλά και κάποια μείωση των θερμοκρασιακών στρες αλλά δεν βρήκαμε μεγάλη βιβλιογραφία και ενδεχομένως να ασχοληθούμε σε ένα καινούργιο άρθρο.

Δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη διότι υπάρχει μια διαμάχη για την χρήση του, αλλά θα σας λέγαμε να το δοκιμάσετε σε μικρή κλίμακα για οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά έχουν αναφερθεί πιο πάνω και αφού το συγκρίνετε με το κόστος και την αποτελεσματικότητα θα βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα.

Απάντηση